Extra föreningsstämma!
Föreningen Albatrossmuseet kallar till extra föreningsstämma tisdagen den 15:e november klockan 18.00 i Skansen, Herrvik.
Styrelsen önskar göra ett par tillägg till föreningens nuvarande stadgar, dels för att kunna föreslå hedersmedlemmar, dels
för att något bredda underlaget för vår verksamhet. Vi tror att en bredare grund kan göra det lättare att intressera sponsorer
för det fortsatta arbetet på vårt nya museum. Styrelsens förslag hittar du nedan.

Efter förhandlingarna serveras soppa med tillbehör och kaffe till ett pris av 80 kronor. Till kaffet kommer Christer Bruzelius
från Destination Gotland att berätta om de nya gotlandsfärjorna och om erfarenheter från sommarens färjetrafik. Anmälan
till måltiden senast 13 november till Sven Norberg, sv.norberg@comhem.se eller telefon 58039. Mycket välkomna! Styrelsen

§2 Föreningens syfte. Föreningen syftar att bevara, vårda, tillgängliggöra, visa samt utöka samlingarna av föremål och dokument
kring den tyska minkryssaren SMS Albatross, hennes besättning, fartygets strandning vid Östergarn den 2 juli 1915 samt dess vidare
historia inklusive det gotländska civilsamhällets engagemang och insatser. Föreningen skall även arbeta för att sprida kunskap om
maritim historia såväl militär som civil. Av särskild vikt är att intressera unga människor för föreningens arbete.

§3 Medlemskap. Varje enskild person, förening, företag eller organisation med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli
medlem. Efter förslag kan styrelsen föreslå ordinarie föreningsstämma att kalla förtjänt person till hedersmedlem. Hedersmedlem är
befriad från avgift och kan efter eget önskemål delta i föreningens verksamhet.