Medlemsbrev Januari 2021

Albatrossvännner!
Vi har lagt ett märkligt år bakom oss. För ett år sedan kunde ingen ana vad år
2020 skulle medföra av lidande för enskilda människor och påfrestningar på
samhället. För vår förening fick stolta planer på färdigställande av nya museet i
Herrvik läggas på hyllan, årsmötet senarelades, inga medlemsmöten kunde
hållas och styrelsen arbetade mestadels via internet. Till all lycka kunde det
gamla museet hållas öppet i begränsad omfattning under sommaren.
Och nu 2021. Styrelsen hoppas kunna inviga Herrviksmuseet i sommar. Ett sätt
att nå målet är det samarbete föreningen inlett med Gotlands Museum.
Föreningen skall få hjälp och stöd att utforma lokalen till ett modernt och
hållbart museum kring albatrosshändelsen och samtidigt en träffpunkt i
Herrvik. Arbetet har påbörjats. Coronaviruset har emellertid hindrat fysiska, ack
så viktiga, möten i arbetsgruppen. Gunnar Vends, föreningens allkonstnär, har
börjat bygga montrar för att härbärgera föremål. Efterhand som de blir färdiga
kommer styrelsen att kalla till arbetsträffar onsdag förmiddag för att (inomhus i
god värme) måla montrar och lite snickerijobb. Kallelse kommer.
Så är det tid att påminna om årsavgiften. Sedvanliga 100 kronor, stödjande 200,
till föreningens bankgiro 167-6782 eller swish 123 056 2280 stöder föreningens
arbete. Glöm inte att ange årsavgift 2021 och ditt namn.
Till sist: Sköt om er i kylan och God fortsättning år 2021!
Styrelsen/Erik Hoffsted

Medlemsbrev Oktober

Albatrossvänner!
Inget har blivit som planerat detta virusdrabbade år!
Inom Albatrossföreningens styrelse har vi arbetet vidare, främst med sikte på
att kunna öppna i Herrvik kommande sommar. Byggnaden är i princip klar,
frånsett det blivande toalettrummet och en del mindre arbeten. I dagarna
byter vi tre stora trasiga glasrutor mot havet till exempel. Självklart vill
styrelsen också installera vatten och avlopp, med det är en fråga om pengar
som föreningen saknar idag. Styrelsen har överlagt med företrädare för
Fornsalen kring inredning av nya museilokalen. Föreningen har fått en offert
som skall penetreras in i minsta detalj före ett beslut.

Vi har haft två arbetsdagar under hösten. Jobbargänget demonterade de
trasiga glasrutorna och Sven satte dörrfoder runt toalettdörren. Arbetsdag
nummer två ägnades åt fönsterrengöring och Kaidi röjde runt huset.

Styrelsen inbjuder till ny arbetsdag

Lördagen den 14 november kl. 09.00. Vi skall då
bygga montrar för de plåtar från Albatross som för närvarande vilar på golvet i
gamla museet. Hemmasnickare, målare, ja alla arbetssugna är välkomna. Varm
korv, kaffe och Kaidis goda kaka utlovas. För att beräkna skaffningen anmäl
deltagande till Sven Norberg, tel. 58039 alt. sv.norberg@comhem.se.

Till följd av pandemin har styrelsen beslutat att inställa det planerade
höstmötet den 17 november. Planer på deltagande i Herrviks Julmarknad har
också skrotats, enär marknaden ställts in.

Årsavgiften medlemmar 2020
Omkring 60% av föreningens medlemmar har erlagt årsavgiften. Det är inte för
sent att skicka hundralappen till bankgiro 167-6782 eller Swish 123 056 2280.
Glöm inte avsändarnamn och ”årsavgift 2020” i meddelanderutan! Är du
osäker om betalning redan skett rådgör med Sven Norberg! Samma konto
välkomnar även gåvor till föreningen. Ert stöd är en förutsättning för styrelsens
arbete!

Så till sist, håll avstånden (dock inte till Albatrossföreningen!) och sköt om er.
Erik Hoffstedt
Ordförande

Medlemsmöte tisdag 18 aug i Nya Museet!

Albatrossvänner!
En påminnelse om medlemsmötet tisdagen den 18:e augusti i Nya Museet i
Herrvik. Klockan 19.00 kommer Helen Nordin att berätta om sina erfarenheter
från byggandet av de nya färjorna i Kina. Entré 60 kronor, kontant eller swish.
På grund av pandemin begränsar vi antalet besökare till högst 25 personer. Då
kan vi hålla rimliga avstånd.
Välkomna!
Styrelsen

Medlemsbrev Juli

20200728
Albatrossvänner!
Denna märkliga sommar går in på slutvarvet. För föreningen är naturligtvis den
av corona framskjutna invigningen av nya lokalen i Herrvik en stor missräkning.
Nu är siktet inriktat på andra juli 2021 i stället.

Årets Albatrossdag högtidlighölls som brukligt med samling vid stranden i ottan
och kransnedläggning vid sjömansgraven senare under dagen. Vi höll lagom
avstånd och förvånansvärt många deltog i minnesdagen.

Museet är öppet mån- och torsdagar klockan 15-18 till och med 13 augusti. Vi
har hittills haft fler besökare än förväntat. Nya föremål har tillkommit. Passa på
att besöka museet och se senaste gåvan, en magnifik målning av Erik Olsson
föreställande Albatross under insegling mot Gotland.

Tidigare år har föreningen arrangerat ”Kastalenkväll” i mitten av augusti.
Minnesrika aftnar med musik, kultur, skämt och allvar i skön blandning. I år
överger vi Kastalen i Gammelgarn. Tyvärr är det omöjligt att hålla de avstånd
som anbefalles. I stället inbjuder föreningen till Herrvikskväll tisdagen den 18:e augusti
klockan 19.00 i nya museet i Herrrvik. Sjöingenjör Helen Nordin berättar om
sina erfarenheter från byggandet av de nya gotlandsfärjorna i Kina. Styrelsen
kommer även att informera inför hösten. Välkomna! Förfriskningar serveras.
Entré 60 kronor, kontant eller swish.

Föreningens medlemsbrev brukar avrundas med påminnelse om årsavgiften.
Fortfarande finns medlemmar som inte betalat. 100 kronor till bankgiro 167-
6782 eller swish 123 056 2280 så är den skulden ur världen. Ange namn och
medlemsavgift på betalningen!

Sensommarhälsningar, Styrelsen

Medlemsbrev Juni 2020

Albatrossvänner!
Denna sommar blir olik! Föreningen kommer att hålla museet i Östergarns
Bygdegård öppet mån- och torsdagar klockan 15-18 under tiden 29 juni till 13
augusti. Välkomna att besöka samlingarna! Fri entré. Vi håller på avstånden och
tillåter högst fem besökare samtidigt i lokalen.
Den andra juli, Albatrossdagen, samlas vi som förr om åren klockan åtta på
morgonen vid minnesstenen på strandningsplatsen söder om Kuppen.
Trumpetmusik (Rikard Flemström) och anförande (Lars Danielson) står bland
annat på programmet. Tag med kaffekorg, njut av dess innehåll och samvaron!
Gott om plats, ingen trängsel här.
Klockan nio samma dag försenat årsmöte i nya museibyggnaden i Herrvik. Vi
möblerar med tomrum mellan stolarna.
Efter årsmötet klockan 11 kransnedläggning vid sjömansgraven på Östergarns
Kyrkogård. Tysklands försvarsattaché lägger kransen. Musik.
Föreningen går balansgång. Vi vill visa samlingarna och leva upp till
traditionerna utan att äventyra någons hälsa.
Arbete att inreda nya museet fortsätter. Ett samarbete har inletts med
Länsmuseet i Visby som bistår med experthjälp. Till hösten börjar Gunnar
Vends bygga montrar, som vi sedan skall måla och inreda med ljus och ljud.
Fortfarande väntar kassören på en del medlemsavgifter. 100 kronor till
bankgiro 167-6782 eller Swish 123 056 2280 stärker föreningen. Möjlighet att
betala kontant kommer att finnas vid aktiviteterna den andra juli.
Styrelsen

Medlemsbrev maj 2020

Albatrossvänner!
Sommaren står för dörren, en sommar som inte kommer att bli vad den brukar
vara på Gotland.
I vår förening är naturligtvis besvikelsen stor över den uppskjutna invigningen
av det nya museet i Herrvik.
Det gamla museet i Östergarns Bygdegård kommer därför att vara öppet under
tiden 29 juni-13 augusti mån- och torsdagar klockan 15-18. Passa på att besöka
museet! Fri entré.
Albatrossdagen den andra juli samlas vi som vanligt på stranden vid
minnesstenen söder om Kuppen klockan åtta på morgonen. Korta anföranden,
musik. Tag med kaffekorg och något att sitta på! Klockan 0900 hålls den
uppskjutna årsstämman i det nya museet i Herrvik. Endast stadgeenliga
förhandlingar. Ingen servering. Klockan 11 traditionell kransnedläggning vid
sjömansgraven på Östergarns Kyrkogård.
Av praktiska skäl kommer inte några tryckta handlingar att finnas utlagda vid
stämman. De har bifogats tidigare kallelse och finns med även denna gång.
Vi har gott om plats på alla mötesplatser den andra juli och vi tänker hålla de
fysiska avstånden.
Vid stämman finns möjlighet att erlägga årsavgiften 100 kronor, 200 för
stödjande medlemmar. Som tidigare är föreningens bankgiro 167-6782 och
Swish 123 056 2280 öppna för såväl årsavgifter som bidrag.
Detta medlemsbrev är sålunda den formella kallelsen till 2020 års stämma.
Välkomna den andra juli!
Styrelsen

Albatrossvänner!

Albatrossvänner!
Hoppas ni alla mår bra och att ni lyckats undgå den farsot som drabbat världen.

Tyvärr tvingades vi flytta fram Albatrossföreningens årsstämma. Alla handlingar
är klara och via nätet har ni kunnat ta del av 2019 års verksamhetsberättelse
och ekonomiska redogörelse. Revisorerna har med godkännande granskat
räkenskaperna. Styrelsen genomförde den 31 mars ett digitalt möte då vi bland
annat beslutade att försöka hålla årsstämma den andra juni. Just nu verkar
detta datum alltför optimistiskt.

I Herrvik har den kontrollansvarige för bygget besiktigat och
dokumenterat. Han har lovat färdigställa sina handlingar så att vi kan få
byggprojektet godkänt och avslutat.

Styrelsen utarbetade under vintern planer för inflyttning i Herrvik under
försommaren och invigning av nya museet den andra juli. Sedan kom beslutet
att Almedalsveckan ställs in. Vår planering sprack, eftersom många av
hedersgästerna planerat kombinera Almedalsveckan och vår museiinvigning.

Styrelsen har därför tvingats flytta fram vår invigning ett år. Naturligtvis är
detta ett streck i räkningen, men vi ger inte slaget förlorat.
Inredningen av nya museet fortsätter, dock i något långsammare takt. Den
gamla lokalen i Östergarns Bygdegård skall vi försöka hålla öppen i sommar,
som tidigare år.

Årsstämma måste hållas, liksom minnet av 105-årsdagen av
Albatross strandning och kanske, om viruset tillåter, ses vi på ett medlemsmöte
under sensommaren. Styrelsen informerar om aktiviteterna.

Ur medlemsregistret inhämtas att bara 40 procent av medlemmarna har
betalat den årliga avgiften på 100 kronor. Föreningen behöver ert stöd nu!
Styrelsen ber er som ännu inte betalat att utnyttja föreningens bankgiro 167-
6782 eller swish 123 056 2280 för att erlägga årsavgiften.

Till sist, tvätta händerna, umgås på nätet eller telefon. Glöm inte era vänner!

Styrelsen

Inställd årsstämma 24 mars

Albatrossvänner!
Det rådande influensaläget tvingar oss att flytta fram
föreningens årsstämma. Med andra ord, ingen stämma
tisdagen den 24 mars. Styrelsen återkommer med nytt
datum när situationen stabiliserats.
För övrigt kan noteras att huset i Herrvik är nästan
färdigt och att arbetet att inreda byggnaden påbörjats.
Som vanligt så här års en påminnelse om årsavgiften.
100 kronor för vanliga medlemmar 200 kronor för
stödjande. Bankgiro 167-6782 eller Swish 123 056 2280
välkomnar era avgifter.
Styrelsen